Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti

Smatramo da je zaštita Vaše privatnosti i Vaših osobnih podataka vrlo važna stvar na koju obraćamo pozornost u svim našim poslovnim odnosima. Poštujemo tajnost Vaših osobnih podataka i uvijek postupamo u skladu s odgovarajućim odredbama zakona i drugih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka te odredbama ove Izjave o privatnosti.

Stoga, ovim Vas putem obavještavamo da smo u vidu sveopće zaštite osobnih podataka naše poslovanje uskladili sa svim zahtjevima Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (dalje u tekstu: “GDPR“), kao i pripadajućeg Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/2018; dalje u tekstu: “Zakon“).

Napominjemo da se ova Izjava o privatnosti primjenjuje na Vas kao kupce SPAČVE d.d., odnosno da se sve ovdje izneseno primjenjuje na obradu Vaših osobnih podataka kao kupaca SPAČVE d.d..

Stoga, niže u tekstu ove izjave pronaći ćete informacije o (i) tome tko točno obrađuje Vaše osobne podatke, (ii) o svrhama zbog kojih se podatci osobni obrađuju, o (iii) tome prenosimo li Vaše osobne podatke drugim osobama ili eventualno u druge države i/ili međunarodne organizacije, (iv) o razdoblju u kojem obrađujemo Vaše osobne podatke, te (v) o Vašim pravima u pogledu predmetnih osobnih podataka.

 1. Opseg ove Izjave o privatnosti

Nastavno na gore opisani uvod, ova Izjava o privatnosti namijenjena je da Vas kao kupca obavijesti o tome kako prodavatelj, trgovačko društvo Drvna industrija SPAČVA dioničko društvo sa sjedištem u Vinkovcima, Duga 181, OIB: 02046778584, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem MBS: 030014502 (u nastavku: “SPAČVA d.d.“) obrađuje Vaše osobne podatke.

U tom smislu, SPAČVA d.d. je tzv. Voditelj obrade u pogledu osobnih podataka koje obrađuje.

Također, budući da smo svjesni da sam pojam obrada osobnih podataka potencijalno predstavlja donekle zbunjujuću konstrukciju, u sljedećoj tablici možete pronaći kratak podsjetnik u pogledu što se sve smatra kao osobni podatak, te što se sve smatra obradom tih podataka.

OSOBNI PODATAKOBRADA OSOBNIH PODATAKA
Svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (“Ispitanik“). Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet.Svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, (automatiziranim ili neautomatiziranim sredstvima) poput prikupljanja, bilježenja, organizacije, strukturiranja, pohrane, prilagodbe ili izmjene, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

 

 1. Prikupljanje i korištenje podataka

Vaše osobne podatke prikupljamo izravno od Vas u okviru poslovnog odnosa kojeg ste s nama zasnovali kao kupac naših proizvoda. Podatke prikupljamo (i) kako bi mogli izvršavati obveze iz ugovora o kupoprodaji robe iz naše ponude kojeg smo s Vama sklopili, (ii) kako bi bili u mogućnosti ispuniti određene obveze koje je zakonodavac propisao za nas kao prodavatelja u odnosu na Vas kao potrošača, te (iii) podatke prikupljamo i na temelju određenih legitimnih interesa SPAČVE d.d.

Osobne podatke koje ste nam pružili obrađujemo i koristimo isključivo za određene svrhe koje uključuju osobito:

 • Poduzimanje radnji na zahtjev kupca prije sklapanja ugovora o kupoprodaji. Prikupljanje i obrada Vaših osobnih podataka nužan je uvjet za poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora o kupoprodaji proizvoda iz naše ponude kao što su odgovaranje na Vaše upite vezano za ponudu, karakteristike robe, uvjete pružanja usluga i slično.
 • Izvršenje ugovora o kupoprodaji. U svrhu izvršenja naših obveza kao prodavatelja iz ugovora o kupoprodaji s kupcima, prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo obradili zaprimljene narudžbe, po potrebi Vas kontaktirali radi okolnosti važnih za izvršenje ugovora, izdali Vam račun i isporučili kupljenu robu te po potrebi izdali potrebne isprave i deklaracije sukladno poreznim i/ili carinskim propisima.
 • Vođenje zakonom propisanih evidencija: Vaši osobni podaci mogu činiti dio evidencija koje imamo zakonsku obvezu voditi, a što osobito uključuje vođenje poslovnih knjiga sukladno Zakonu o računovodstvu, vođenje poreznih evidencija te vođenje evidencija prigovora sukladno Zakonu o potrošačima.
 • Zaštita sigurnosti, imovine i zdravlja: Društvo SPAČVA d.d. prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke putem uređaja za videonadzor koji su postavljeni sa svrhom zaštite sigurnosti i imovine društva, radnika i posjetitelja. Pitanja prikupljanja i obrade osobnih podatka putem videonadzora SPAČVA d.d. uredila je posebnim pravilnikom.
 • Čišćenje i konsolidacija podataka: S vremena na vrijeme, osobni podaci koje ste pružili, mogu se provjeriti ili konsolidirati s (i) podacima iz naših postojećih registara (online i offline), (ii) podacima preuzetih od zakonskih prednika, ili (iii) podacima iz drugih izvora.
 1. Prijenos i otkrivanje Vaših osobnih podataka

Sukladno onome što smo opisali u prethodnom poglavlju, ovisno o vrsti procesa unutar kojeg obrađujemo Vaše podatke, neki podaci mogu biti preneseni trećim stranama. To ćemo učiniti kako bismo izvršili zakonske obveze ili se uskladili sa zakonom, propisom ili nalogom javnog tijela.

Osim toga, Vaše osobne podatke ponekad dijelimo s trećim osobama s kojima poslovno surađujemo radi izvršenja naših usluga pri čemu vodimo računa o pouzdanosti tih osoba, obvezujemo ih na poštivanje standarda zaštite osobnih podataka koje i samo primjenjujemo te zabranjujemo upotrebu Vaših osobnih podataka u bilo koje druge svrhe osim navedenih.

Međutim, Vaše osobne podatke ne prenosimo u druge države i/ili međunarodne organizacije.

 

 1. Vrijeme čuvanja Vaših podataka

Razdoblje pohrane Vaših osobnih podataka primarno će ovisiti o svrsi za koju su prikupljeni odnosno o razlogu zbog kojeg obrađujemo Vaše osobne podatke. U tom smislu, jamčimo Vam da Vaše podatke nećemo čuvati u obliku koji omogućuje Vašu identifikaciju dulje nego li je to nužno potrebno za izvršenje svrhe za koju su prikupljeni.

 1. Pravo na informaciju, pravo povlačenja i brisanja Vaših osobnih podataka

Sljedeće Vam navodimo Vaša prava koja imate pravo ostvarivati u pogledu obrade osobnih podataka kako je gornjim tekstom opisano. U tom smislu imate sljedeća prava:

 • pravo pisanim putem tražiti informacije o Vašim osobnim podacima koje obrađujemo;
 • pravo na ispravak netočnih osobnih podataka koji se na Vas odnose;
 • pravo na brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose;
 • pravo na ograničenje obrade kad
 • osporavate točnost osobnih podataka koji se na Vas odnose,
 • kad je smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka nezakonita ali se protivite brisanju osobnih podataka
 • kad smatrate da Spačva d.d. kao voditelj obrade više ne treba Vaše osobne podatke, ali ih Vi kao ali ih ispitanik tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane Vaših pravnih zahtjeva;
 • pravo da zaprimite osobne podatke koji se odnose na Vas te da ih u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu prenesete drugom Voditelju obrade osobnih podataka;
 • pravo na ulaganje prigovora na obradu Vaših osobnih podataka;
 • pravo na podnošenje prigovora tijelu koje je u Republici Hrvatskoj nadležno za zaštitu osobnih podataka i nadzora nad obradom osobnih podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka).

Svaki zahtjev kojim ostvarujete gore opisana prava molimo usmjerite na kontakt točku navedenu u točki 7.

Također, obavještavamo Vas da ako pojedine Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju privole koju ste nam dali (a to će biti u slučajevima kada obrada pojedinih osobnih podataka nije nužna niti za izvršavanje ugovora o kupoprodaji, niti radi poštivanja pravnih obveza SPAČVE d.d. kao voditelja obrade, niti je obrada osobnih podataka legitimni interes SPAČVE d.d.), tu ste privolu ovlašteni povući u svakom trenutku i to slanjem obavijesti na e-mail na adresu navedenu u točki 7.

 1. Sigurnost podataka

Obavještavamo Vas i da je SPAČVA d.d. posvećena provođenju zaštitnih tehničkih i sigurnosnih mjera kako bi se osigurala povjerljivost i integritet Vaših osobnih podataka.

 1. Kontakt

Za sva pitanja vezana uz ovu Izjavu o privatnosti ili obradu vaših podataka molimo kontaktirajte gdpr@spacva.hr.